لیست کارمندان آژانس هواپیمایی و مسافرتی

دسته بندی شغلی
زیرمجموعه شغلی
استان
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
سایر ، حسابداری و امور مالی
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، مترجم
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، مترجم

رویا سعیدی

استخدام شده
سایر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، لیدر
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، مترجم
سایر ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
البرز , كرج
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، مترجم