لیست کارمندان آژانس هواپیمایی و مسافرتی

دسته بندی شغلی
زیرمجموعه شغلی
استان
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد

پوریا آزادکیا

استخدام شده
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
فارس , شيراز
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، لیدر

رضا نفری

استخدام شده
آژانس مسافرتی ، کانتر
فارس , شيراز
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
سایر ، اژانس هواپیمایی
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، ویزا کار
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، آی تی و تبلیغات
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
سایر ، حسابداری و امور مالی
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، مترجم
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر