لیست کارمندان آژانس هواپیمایی و مسافرتی

دسته بندی شغلی
زیرمجموعه شغلی
استان
آژانس مسافرتی ، مترجم
سایر ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
البرز , كرج
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، مترجم
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، کارمند
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد

زهرا دهقان

استخدام شده
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس

نسترن محمدی

استخدام شده
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، حسابداری آژانس
خراسان رضوي , مشهد
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آذربايجان شرقي , تبريز
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
تهران , تهران
ارسال پیشنهاد

مهسا رضایی

استخدام شده
آژانس مسافرتی ، کانتر تخصصی
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
آژانس مسافرتی ، پست های مدیریتی آژانس
آژانس مسافرتی ، کانتر
اصفهان , اصفهان
ارسال پیشنهاد